Ochrana osobních údajů


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Článek I
Identifikace správců osobních údajů


1. Společnými správci vašich osobních údajů jsou:
a. Český badmintonový svaz, z. s., IČ: 00540099, sídlo: Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha (dále jen „ČBaS),
b. 1.BADMINTONOVÝ KLUB ŠUMPERK, z.s., IČO: 22612076, se sídlem Revoluční 1638/45, 787 01 Šumperk (dále jen „Klub/Oddíl“),
(společně či jednotlivě dále jen „Správci“).
2. Vaším kontaktním místem je Klub/Oddíl.
3. Správci nejmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.

Článek II
Účel a právní základ zpracování osobních údajů

1. Účelem zpracování osobních údajů je:

a. evidence vašeho členství/registrace v Klubu/Oddílu a související evidence v rámci ČBaS, včetně vedení uživatelských účtů v rámci webových portálů ČBaS, možnosti vás identifikovat/kontaktovat a dále včetně evidence a vyhodnocování vaší sportovní činnosti a s tím související poskytované finanční podpory, přičemž právním základem tohoto zpracování je, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi vámi a Správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

Pro tyto účely mohou být u hráčů zpracovávány následující osobní údaje: jméno, příjmení (včetně rodného), akademický titul, adresa trvalého pobytu, místo narození, telefon, e-mail (popř. telefon a e-mail zákonného zástupce), datum narození, rodné číslo, pohlaví, státní příslušnost, velikost oblečení a obuvi, tělesné míry (výška a hmotnost), informace o registraci (typ registrace, datum, platnost), informace o členství v ČBaS, informace o klubu/oddílu, informace o příslušnosti (k oblasti, centru atd.), informace o zařazení do reprezentačního či jiného výběru (včetně historie), datum lékařské prohlídky a její obsah, informace o změně registrace/hostování (včetně historie), fotografie, videa, zvukové záznamy, umístění na turnaji, výsledky jednotlivých zápasů/setů, získané body, hlavní a vedlejší disciplíny (včetně historie), tréninkové/turnajové plány, osobní/klubový/oddílový trenér, střediskový/reprezentační trenér.

U trenérů a rozhodčích mohou být dále zpracovávány následující osobní údaje: trenérská třída (včetně historie), platnost registrace, datum školení (včetně historie); trenérská specializace, bude-li zavedena.

U evidovaných členů (funkcionář apod.) mohou být dále zpracovávány následující osobní údaje: pozice a typ funkce.

b. evidence a zveřejňování vašich výsledků (účast na badmintonových turnajích/akcích
a evidence v souvisejících žebříčcích/statistikách), přičemž právním základem tohoto zpracování je, že toto zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správců či třetí strany ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení,

Pro účely evidence a zveřejňování výsledků dle čl. ‎2.1.2 mohou být zpracovávány zejména následující osobní údaje: jméno, příjmení (včetně rodného), adresa trvalého pobytu, místo narození, datum narození, rodné číslo, pohlaví, státní příslušnost, informace o registraci (typ registrace, datum, platnost), informace o klubu/oddílu, informace o změně registrace/hostování (včetně historie), fotografie, videa, zvukové záznamy, výsledky jednotlivých zápasů/setů, umístění na turnaji, získané body, osobní/klubový/oddílový trenér, střediskový/reprezentační trenér.

Vaše osobní údaje zpracovávané pro účely evidence a zveřejňování vašich výsledků mohou být zveřejněny.

c. prezentace na webu/sociálních sítích a marketing, včetně zasílání obchodních sdělení některým ze Správců či třetími osobami na vaši e-mailovou adresu, přičemž právním základem tohoto zpracování je případné udělení Vašeho souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

Pro účely prezentace na webu/sociálních sítích a marketingu budou zpracovávány následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, telefon, e-mail, datum narození, pohlaví.

2. Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení.


Článek III
Oprávněné zájmy Správce nebo třetí strany

1. Evidence a zveřejňování vaší badmintonové činnosti/výsledků (včetně evidence účasti na turnajích/akcích a evidence v souvisejících žebříčcích/statistikách) je založeno na oprávněných zájmech Správců či třetí strany.
2. Třetí stranou mohou být zejména pořadatelé turnajů (kluby/oddíly, oblastní svazy, mezinárodní organizace) a subjekty zabývající se zpravodajstvím/publicistikou. Zpracování osobních údajů těmito správci/subjekty k uvedenému účelu je oprávněným zájmem těchto správců/subjektů a vede k plnění předmětu jejich činnosti. Vaše zájmy na ochraně těchto informací nepřevažují nad oprávněnými zájmy Správců či správců/subjektů uvedených v tomto odstavci, včetně všech souvisejících informací.
3. Společnou správu vašich osobních údajů vykonávají správci v souladu se smlouvou uzavřenou mezi nimi dle čl. 26 Nařízení. Tato smlouva vymezuje mimo jiné podíly správců na odpovědnosti za plnění povinností podle nařízení, zejména pokud jde o výkon práv subjektu údajů, a povinnosti poskytovat informace uvedené v čl. 13 a čl. 14 Nařízení. Osobní údaje od vás shromažďuje Klub/Oddíl a plní za správce informační povinnost vůči vám dle čl. 13 Nařízení. Bez ohledu na toto ustanovení můžete vykonávat svá práva vyplývající z nařízení a vztahující se ke zpracovávaným osobním údajům, včetně práva na náhradu újmy, u každého ze správců a vůči každému z nich.
4. Dalšími příjemci vašich osobních údajů mohou být trenéři/rozhodčí, subjekty zabývající se zpravodajstvím/publicistikou, subjekty zajišťující organizační služby pro správce a dále orgány veřejné moci (zejména v souvislosti s poskytovanými dotacemi, vyřízení pojištění a případnými kontrolami; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR; Český olympijský výbor apod.).
5. Dalšími příjemci vašich osobních údajů zpracovávaných pro účely marketingu (čl. II odst. 1 písm. c.) pak budou také marketingoví partneři správců.
6. Správci nemají v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, a to s výjimkou nadnárodních badmintonových organizací (BE a BWF).

Článek IV
Doba uložení osobních údajů
1. Vaše osobní údaje zpracovávané pro účely:
a. evidence vašeho členství/registrace v Klubu/Oddílu a související evidence v rámci ČBaS (čl. II odst. 1 písm. a.) budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností z vašeho členského/registračního vztahu, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů.
b. evidence a zveřejňování sportovních výsledků (čl. II odst. 1 písm. b.) budou zpracovávány bez konkrétního časového omezení, nejdéle však po dobu trvání oprávněného zájmu správce či třetí osoby,
c. prezentace na webu/sociálních sítích a marketingu (čl. II odst. 1 písm. c.) budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností z Vašeho členského/registračního vztahu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pro tento účel.

Článek V
Práva subjektů údajů
1. Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo:
a. požadovat od Správce přístup k vašim osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení),
b. na opravu (dle čl. 15 Nařízení) nebo výmaz (dle čl. 17 Nařízení) vašich osobních údajů,
c. na omezení zpracování vašich osobních údajů (dle čl. 18 Nařízení),
d. na přenositelnost vašich osobních údajů (dle čl. 19 Nařízení),
e. vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, a to i pro účely přímého marketingu, včetně profilování; týká-li se přímého marketingu (dle čl. 70 Nařízení). Pokud vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány,
f. odvolat kdykoliv souhlas se zpracováním vašich osobních údajů daný Správci (dle čl. 7 odst. 3 Nařízení); a to v případech, kdy je zpracování vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat napsáním elektronické zprávy (e-mailu) na adresu ČBaS (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.),
g. podat stížnost u dozorového úřadu, pokud byste se domníval/a, že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení (dle čl. 79 Nařízení).
2. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout, avšak poskytnutí vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro členství/registraci v Klubu/Oddílu a pro plnění cílů ČBaS. Bez poskytnutí vašich osobních údajů není možné se stát členem Klubu/Oddílu či být registrován. Poskytnutí vašich osobních údajů pro účely prezentace na webu/sociálních sítích a marketingu není požadavkem, který je nutný k vašemu členství/registraci či pro plnění cílů ČBaS.


Článek VI
Závěrečná a přechodná ustanovení
1. Správcům je uložena povinnost reagovat na žádosti subjektu údajů bez zbytečného odkladu a nejpozději do jednoho měsíce a uvést důvody v případě, že nemá v úmyslu těmto žádostem vyhovět.
2. Další informace poskytuje ČBaS odpovědí na elektronickou zprávu (e-mail) zaslanou na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
3. Tento vnitřní předpis schválil Výkonný výbor ČBaS dne 22. května 2018 a uložil sekretariátu a správci webových stránek přiměřeně informovat členskou základnu ČBaS.

V Praze dne 22. 5. 2018

Ing. Martin Osička,
předseda ČBaS, z.s.